top of page

Všeobecné obchodní podmínky 

 

I. Obecná ustanovení  

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOB) jsou určené pro nákup služeb a produktů společnosti Restart podnikání s.r.o., IČ 05250021, se sídlem Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 66800 ( dále jen «Poskytovatel») upravují vzájemná práva a povinosti mezi poskytovatelem a kupujícím. Koupě se týká hmotných i nehmotných produktů a služeb vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a druhou osobou ( dále jen «Klient»). Klientem se rozumí podnikatel - fyzická / právnická osoba  (IČ) nebo spotřebitel ( bez IČ). Pokud je v objednávacích údajích uvedené IČO automaticky je klient brán jako podnikatel.

 

Ustanovení všeobecných podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva.Ustanovení odchylná od VOB je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž toto ujednání má přednost před ustanovením VOB.

Poskytovatel může znění VOB měnit nebo doplňovat.

Kupující uhrazením kupní ceny potvrzuje, že se seznámil s platným obsahem VOB a jejich obsah považuje za srozumitelný a souhlasí s nimi.  Tyto platné VOB jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Obsah VOB pro snadnější orientaci:

 1. Obecná ustanovení

 2. Předmět koupě

 3. Uzavření kupní smlouvy

 4. Způsob platby

 5. Způsob plnění a změny termínů

 6. Autorská práva

 7. Přerušení, ukončení a odstoupení od smlouvy, storno

 8. Ochrana osobních údajů

 9. Reklamace

 10. Záverečná ustanovení

 

II. Předmět koupě a cena

Předmětem koupě, ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, se rozumí vzdělávací a tréninkové moduly, poradenství a doprovodné služby. Jedná se zejména o :

Workshopy, programy, konzultace, podpora, výhody, materiály 

Podrobný popis jednotlivých produktů a služeb naleznete na webovém rozhraní www.karelpavlatovsky.com

 

Cena produktů a služeb je uvedena u popisu jednotlivých položek na webovém rozhraní www.karelpavlatovsky.com a jsou platná po celou dobu zveřejnění. Ceny vzdělávacích workshopů a programů v sobě zahrnují náklady na realizací jako jsou : Náklady na lektora, pronájem prostor a technického vybavení, organizační a materiálová příprava pokud není v popisu akce uvedeno jinak. 

Ceny konzultací a workshopu upravených na míru firemní klientele je naceněna individuálně na základě konkrétních potřeb a rozsahu služeb. Vždy však před uzavřením smlouvy kupující zná jednotkovou cenu anebo položky pro vypočet konečné ceny. 

Není-li mezi Poskytovatelem a Kupujícím sjednáno jinak cena za vzdělávací akce a programy musí být uhrazena před zahájením akce.

III. Uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost uzavířít kupní smlouvu několika způsoby :

 • Kupující má možnost si na internetovém portále poskytovatele objednat elektronickým formulářem službu tím, že vyplní požadované identifikační údaje, vybere si poskytovanou službu a odešle. Před odesláním závazné objednávky má možnost údaje překontrolovat a případně opravit. Odesláním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky i cenu služby. Objednávka odeslaná poskytovateli je považována za návrh smlouvy. K akceptaci smlouvy dochází v okamžiku potvrzení  přijetí objednávky na uvedený mail kupujícícho. K uzavření kupní smlouvy dochází urazením ceny a připsáním na účet Poskytovatele.

 • Ústní dohodou a vystavením zálohové faktury kupujícímu. Uhrazením faktury je uzavřena kupní smlouva včetně platných VOB. Uhrazením ceny kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOB a plně je akceptuje. 

 • Písemnou objednávkou služby. Objednávka je brána jako kupní smlouva kde tyto VOB jsou neoddělitelnou součástí.

 

IV. Způsob platby 

Uhradu ceny lze provádět : 

 • Převodem na bankovní účet Poskytovatele na základě vystavené zálohové faktury. Splatnost je uvedena přímo na faktuře a je obvykle stanovena do 5 dnů od přijetí objednávky. Po připsání částky na účet vystaví Poskytovatel podklad k vyúčtování ve formě klasické faktury. Neuhradíli kupující požadovanou částku řádně a včas objednávka je stornována.

 • V hotovosti do rukou Poskytovatele. Kupující obdrží příjmový pokladní doklad. Při konzultacích se cena platí ihned po skončení konzultace. 

 • Ustanovení §2119 odst.1.NOZ se nepoužije.

V. Způsob plnění, změny termínů

Způsob plnění se liší podle jednotlivých poskytovaných služeb. Podrobnosti plnění u jednotlivých služeb jsou uvedeny na portále Poskytovatele v popisu konkrétní služby. Způsobem plnění jsou myšleny zejména tyto formy:

 • Workshop - předem určené místo Poskytovatelem. Jde o vzdělávací aktivitu pro jednotlivce nebo skupiny s předem stanoveným tématem. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostraně podmínky konání akce  např. čas jednotlivýcj lekcí, místo konání v rámci města/obce přičemž je povinen o tom klienta vyrozumět.Závazky mezi Kupujícím a Poskytovatelem nejsou dotčeny.

 • Program - Série setkání v předem dohodnutých termínech a prostorách. V denních, týdenních nebo měsíčních cyklech. Kreativní řešení reality upravené přímo na kupujícího nebo uživatele. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostraně podmínky konání akce  např. čas jednotlivýcj lekcí, místo konání v rámci města/obce přičemž je povinen o tom klienta vyrozumět.Závazky mezi Kupujícím a Poskytovatelem nejsou dotčeny.

 • Konzultace - Individuální setkání s konkrétním tématem. Kreativní forma upravená pro kupujícího-uživatele.

 • Podpora - osobní nebo elektronická komunikace s kupujícím nebo třetí stranou se záměrem dosáhnout efektu v prospěch kupujícího. 

 • Výhody - systém výhod pro spokojené klienty

 

Součástí plnění jsou i písemné a tištěné materiály, elektronická media, mailing a telefonické konzultace. Náklady Poskytovatele na dopravu do místa plnění v rozsahu 50 km.

V případě změny termínů u jednotlivého plnění ( zejména Workshopu) si Poskytovatel vyhrazuje právo na změnu termínu a místa organizované akce. Tato situace je akceptována pouze ze závažných důvodů Poskytovatele. 

VI. Autorská práva

Kupující, absolvent nebo účastník služby bere na vědomí, že hmotné výstupy, jsou dílem ve smyslu autorského zákona a podléhají jeho ochraně. Poskytovatel tak uděluje nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci s tím, že uživatel je oprávněn  užívat tyto výstupy pouze pro svou osobní potřebu. Nesmí poskytovat tyto výstupy dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti a jinak sdělovat třetím osobám. Tato licence je zahrnuta v celkové ceně.

Kupující i uživatel bere na vědomí, že porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem  může být postižno dle platných předpisů.

 

Přihlášením se a zaplacením ceny dává kupující souhlas s pořizováním fotografií i videozáznamu své osoby jako účastníka pro dokumentaci a použití v propagačních materiálech Poskytovatele. Tento souhlas je Kupující oprávněn odvolat na místě nebo do tří dnů odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy. 

 

VI. Přerušení, ukončení a odstoupení od smlouvy, storno

Kupující má možnost ve vážných životních případech požádat o přerušení programu až na dobu 12-ti měsíců. Poskytovatel se zavazuje postupovat s maximálním porozuměním dané situace a etickou dohodou řešit celou situaci. Řešení je zaznámenáno verifikovanou emailovou komunikací. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit pravidla, za kterých bude dohoda realizována.

 

Kupující uživatel má právo odstoupit od smlouvy za těchto podmínek:
Workshop:

 • Odstoupení od smlouvy na workshop uzavřenou prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě do 14 dnů. Lhůta běží od potvrzení objednávky. Kupující musí o svém rozhodnutí vyrozumět Poskytovatele  formou e-mailového oznámení na adresu jsem@karelpavlatovsky.cz. V tomto případě Poskytovatel zašle přijate finanční prostředky po odečtění storno poplatku, zpět do 14 dnů od přijetí odstoupení.

 • Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na workshop v případě, že akce proběhla před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. S tímto ustanovením kupující souhlasí ( § 1837 pism. a ) NOZ).

 • Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v souladu s předchozími ustanoveními více než 7 dnů před termínem předmětného workshopu zavazuje se Kupující uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ( Storno poplatek) ve výši 25 % z ceny. Dojde-li k odstoupení Poskytovateli  méně než 7 dnů před termínem předmětné akce, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu (Storno poplatek) ve výši 100%  ze smluvní ceny.

Program:

 • Odstoupení od smluvního vztahu s Poskytovatelem musí být provedeno písemnou formou nebo e-mailem na adresu jsem@karelpavlatovsky.cz.

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 • V případě zahájení programu lze odstoupit  od kupní smlouvy do 24 hodin od prvního čerpání služby. Vzhledem k náročnosti přípravných prací a nákladů kupující souhlasí se smluvní pokutou ve výši 25% s celkové ceny. 

 • Při odstoupení po 24 hodinách kupující akceptuje smluvní pokutu (Storno poplatek) ve výši 100% z celkové ceny.

Konzultace:

 • V okamžiku čerpání služby nelze odstoupit od kupní smlouvy na základě subjektivních pocitů. 

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto VOB souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Reklamace

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Poskytovatel je odpovědný za poskytnutý obsah a strategie. Neodpovídá za konečný výsledek aplikovaných strategii a obsahu v dalších aktivitách klienta.

X. Záverečná ustanovení

Vztahy mezi Poskytovatelem a klientem se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Tyto VOB jsou zobrazeny na webových stránkách Poskytovatele. Pro klienta jsou závazné VOB aktuální v době uzavření kupní smlouvy.

                                    

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti 1.1.2017  

bottom of page