top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ OD 1.11.2019

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Restart podnikání s.r.o., IČO:05250021, Českobratrská 1403/2, 702 00, Ostrava (dále jen “ Poskytovatel”), poskytujícího služby inzerované mimo jiné na internetových stránkách www.karelpavlatovsky.cz (dále jen „Internetové stránky“), na nichž či jiným způsobem si může zákazník Poskytovatele (dále jen „Objednatel“) objednat Poskytovatelem nabízené služby. Tyto VOP tvoří součást smlouvy, která způsobem popsaným v těchto VOP vznikne mezi Poskytovatelem a Objednatelem (dále jen „Smlouva“). Je-li Objednatelem člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná, je tento Objednatel spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“). Uvede-li Objednatel při vyplnění objednávky své identifikační číslo (IČ, IČO), má se za to, že není Spotřebitelem.

 

1. OKAMŽIK VZNIKU SMLOUVY

 1. 1.1.  Návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „Objednávka“) může Objednatel učinit zejména

  jedním z následujících způsobů:
  1.1.1.podáním objednávky na internetových stránkách Poskytovatele ... (dále jen

  „Internetové stránky“)
  1.1.2.jinou formou objednávky, zejména písemnou objednávkou v listinné podobě.

 2. 1.2.  Jsou-li v rámci Objednávky Objednatelem odsouhlaseny tyto VOP, činí Objednatel návrh na uzavření Smlouvy, jejímž obsahem jsou podmínky uvedené v Objednávce a těchto VOP.

 3. 1.3.  Smlouva je uzavřena až přijetím Objednávky ze strany Poskytovatele v jakékoliv formě, zejména potvrzením ze strany Poskytovatele v jakékoliv formě včetně potvrzení na e- mailovou adresu, kterou uvedl Objednatel při Objednávce (dále jen „Emailová adresa“).

 4. 1.4.  Smlouva může být uzavřena též ústně či jinou formou. Uhradí-li Objednatel fakturu, s níž jsou mu zaslány tyto VOP, platí, že obsahem Smlouvy jsou podmínky uvedené ve faktuře a těchto VOP.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Poskytovatel bude poskytovat sám či prostřednictvím jiné osoby či subjektu některé z následujících služeb v řadě oblastí včetně osobního rozvoje, rozvoje v podnikání, strategického poradenství apod. (dále jen „služby“):

2.1.1.ústní poradenství při osobních schůzkách či jiné formě komunikace nezachycené v písemných výstupech, zejména ve formě přímé komunikace výhradně mezi Poskytovatelem a Objednatelem (dále jen „Konzultace“);

2.1.2.zpracování písemných výstupů s charakterem doporučení, strategií, plánů rozvoje apod. bez ohledu na to, zda se jedná o výstup vytvořený speciálně pro Objednatele nebo o normovaný výstup případně upravený pro potřeby Objednatele (dále jen „Zpracování doporučení“),

2.1.3.přednášková, konzultační či podobná činnost nebo setkání více osob za účelem vzájemných kontaktů za účasti Objednatele, přičemž taková služba je zpravidla poskytována pro více subjektů než jen Objednatele, a to bez ohledu na její název – workshop, přednáška, brainstorming, teambuilding apod. (dále jen „Workshop“), přičemž není-li sjednáno jinak, cena za Workshop je vždy uváděna pro jednu osobu účastnící se Workshopu,

2.1.4.strategické audity, analýzy, plánování či podobné služby Poskytovatelem bez poskytnutí jakéhokoliv samostatného výstupu Objednateli (dále jen „Plánování“),

2.1.5.zpracování posudků, diagnostik apod. bez konkrétně určeného rozsahu (dále jen „Posudky“),

2.1.6.zprostředkování či zajištění výhod u třetích osob (dále jen „Výhody“), 2.1.7.nenárokové a Poskytovatelem dobrovolně poskytované služby v přiměřeném rozsahu

dle úvahy Poskytovatele (dále jen „Nenárokové služby“). 2.1.8.další související služby (dále jen „Další služby“),

 1. 2.2.  Objednatel si může objednat buďto jakékoliv ze služeb samostatně, nebo využít některé z ucelených produktových balíčků služeb nabízených Objednatelem (dále jen „Program“).

 2. 2.3.  Program zahrnuje služby, které jsou u něj uvedeny na Internetových stránkách, případně v jiné formě (listinné prezentaci apod.), a to v části pojednávající o závazné náplní Programu. Objednané služby proto mohou být specifikovány zejména odkazem na příslušnou část Internetových stránek s Programem. Na časovou jednotku jednotlivých služeb odvozených od času připadá vždy stejná cena. Na normostranu jednotlivých služeb odvozených od počtu normostran připadá vždy stejná cena. Veškeré ostatní informace (včetně zamýšleného harmonogramu, celkového hodinového rozsahu apod.) uvedené ve vztahu ke službám či Programu na Internetových stránkách či v jiné prezentační formě v jiné části než části o závazné náplni služeb či Programu představují pouze orientační náplň Programu či služeb. Není-li stanoveno jinak, může Poskytovatel takovou orientační náplň dle své volby změnit, zejména pak harmonogram Programu, místo konání služeb apod.

 3. 2.4.  Poskytovatel oznámí Objednateli vždy s dostatečným předstihem místo a čas poskytnutí služby, na které má být Objednatel osobně přítomen. Činí-li takový předstih alespoň 3 dny, platí, že se vždy jedná o předstih dostatečný.

 4. 2.5.  Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za výsledek služeb, když z povahy věci ani výsledky služeb Poskytovatele včetně Zpracování doporučení zpravidla ani nemohou být objektivně správné a jsou založeny pouze na úsudku Poskytovatele, ve který Objednatel vyjadřuje důvěru podáním Objednávky či uzavřením Smlouvy, neboť se důkladně seznámil, ať již na základě reference, prezentace či na základě jiné skutečnosti, s charakterem činnosti Poskytovatele. Objednatel, který není Spotřebitelem, se vzdává práva z vadného provedení služeb. To neplatí pro zcela nepochybné vady, kdy Poskytovatel objektivně a bez jakýchkoliv pochyb plnil vadně.

 5. 2.6.  Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, bez další úplaty poskytnout v rámci kteréhokoliv Programu některé služby nad stanovený rozsah.

 6. 2.7.  Požádal-li Objednatel v Objednávce, aby bylo započato s poskytováním služeb ihned, v případě Objednatele v postavení Spotřebitele tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, či souhlasil-li s jejich úplným dokončením před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v případě Objednatele v postavení Spotřebitele, nezavazuje to Poskytovatele bez dalšího k poskytnutí služeb v takovém čase. Poskytovatel je zejména oprávněn, nebude-li stanoveno jinak, vyčkat s poskytnutím služeb až do okamžiku připsání platby na jeho účet (dále jen „Den platby“). Je však rovněž oprávněn započít s poskytováním služeb, případně je i dokončit přede Dnem platby, s čímž Objednatel plně souhlasí.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. 3.1.  Nedohodnou-li se strany jinak, je Objednatel povinen uhradit celou cenu za příslušné služby do 5 dnů ode dne odeslání Objednávky, a to na účet Poskytovatele č. 2801031711/ 2010 či jiný účet sdělený Poskytovatelem. V takovém případě vystaví Poskytovatel za příslušné služby po přijetí ceny fakturu a tuto zašle Objednateli. Má se za to, že vystavení faktury je zároveň přijetím návrhu na uzavření Smlouvy, nedošlo-li k přijetí již dříve.

 2. 3.2.  Objednatel souhlasí se zasláním faktury na E-mailovou adresu.

 3. 3.3.  Stane-li se Poskytovatel plátcem DPH, je oprávněn zvýšit cenu o DPH.

 4. 3.4.  Uhradí-li Objednatel jakoukoliv část ceny za služby po poskytnutí některých služeb, platí, že poskytnutí služeb považuje za prosté jakýchkoliv vad.

 

4. OKAMŽIK SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ POSKYTOVATELE

 1. 4.1.  Služba spočívající v Konzultaci je splněna vždy uplynutím příslušného času interakce mezi Poskytovatelem a Objednatelem v jakékoliv formě. V případě sporů se má za to, že Konzultace proběhla v takovém časovém rozsahu, který uvedl Poskytovatel v osobní, elektronické či jiné komunikaci, pokud Objednatel proti takovému rozsahu uvedenému Poskytovatelem nevznesl žádné námitky do 3 dnů od doby, kdy Poskytovatel časový údaj uvedl.

 2. 4.2.  Služba spočívající ve Zpracování doporučení je splněna vždy zasláním příslušného výstupu o stanoveném počtu normostran Objednateli.

 3. 4.3.  Služba spočívající ve Workshopu je splněna vždy uplynutím příslušného času Workshopu, na který byl Objednatel přihlášen, bez ohledu na to, zda se jej Objednatel zúčastnil a v jakém rozsahu. Domnívá-li se Objednatel, že služba spočívající ve Workshopu byla poskytnuta v kratším než dohodnutém rozsahu, je povinen si takovou námitku nechat uznat od Poskytovatele na místě Workshopu nebo ji zaslat v den konání Workshopu e-mailem Poskytovateli.

 4. 4.4.  Služba spočívající v Plánování je splněna dokončením Plánování Poskytovatelem. S ohledem na charakter této služby nemající žádný samostatný výstup bere Objednatel na vědomí, že není oprávněn rozporovat rozsah poskytnutí Plánování.

 5. 4.5.  Služba spočívající v Posudku je splněna vždy zasláním Posudku Objednateli. S ohledem na charakter této služby nemající žádný stanovený rozsah bere Objednatel na vědomí, že není oprávněn rozporovat rozsah poskytnutí Posudku.

 6. 4.6.  Služba spočívající ve Výhodě je splněna sdělením všech údajů nutných pro využití Výhody.

 7. 4.7.  Služba spočívající v Dalších službách je splněna v závislosti na charakteru Další služby vždy podle toho, kterému z ́výše vymezených druhý služeb je Další služba nejpodobnější.

 

5. PRŮBĚH A SPECIFIKACE RESTARTU PODNIKÁNÍ A DALŠÍCH PROGRAMŮ

Příklad specifikace na Internetových stránkách (příklad):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dané vymezení představuje závaznou náplň Programu a služeb, a to ve spojitosti s příslušnými definicemi dle VOP a VOP jako takovými. Na časovou jednotku jednotlivých služeb odvozených od času připadá vždy stejná cena. Na normostranu jednotlivých služeb odvozených od počtu normostran připadá vždy stejná cena.

Veškeré ostatní informace (včetně zamýšleného harmonogramu, celkového hodinového rozsahu apod.) uvedené na Internetových stránkách či v jiné prezentační formě představují pouze orientační náplň Programu či služeb. Není-li stanoveno jinak, může Poskytovatel takovou orientační náplň dle své volby změnit, zejména pak harmonogram Programu, místo konání služeb apod.

 

6. UKONČENÍ SMLOUVY

 1. 6.1.  Smlouvu nelze žádným způsobem ukončit, nevyplývá-li právo na ukončení z ustanovení právních předpisů, od kterých se strany nemohou odchýlit.

 2. 6.2.  Objednatel deklaruje, že žádné porušení Smlouvy pro něho nepředstavuje porušení podstatné, pokud to výslovně neuvede v Objednávce.

6.3. Strany se mohou dohodnout na ukončení Smlouvy zejména v případě nespokojenosti

Objednatele s poskytováním služeb; o takovém ukončení budou strany v dobré víře jednat, Objednatel však bere na vědomí, že na ukončení Smlouvy není právní nárok. Poskytovatel v tomto ohledu nezávazně deklaruje, že obvykle na obdobnou dohodu přistupuje v případě, že mu nebude dotčena úhrada za již poskytnuté služby a 25 % z úhrady za ostatní objednané služby.

6.4. Objednatel je oprávněn ve vážných životních případech požádat o přerušení Programu, bere však na vědomí, že na něj není právní nárok. Poskytovatel se zavazuje postupovat v tomto ohledu s porozuměním dané situace.

7. ZAPOČETÍ SE SLUŽBAMI A NEDOKONČENÍ SLUŽEB

 1. 7.1.  Tento článek 6 VOP se uplatní pro každou situaci, kdy dojde k započetí poskytování služeb, avšak z důvodu netrvání Smlouvy nedojde k jejich dokončení, bez ohledu na právní důvod této situace, zejména bez ohledu na to, zda bude uvedená situace způsobena oprávněným odstoupením Objednatele v postavení Spotřebitele od Smlouvy, jiným oprávněným ukončením Smlouvy apod.

 2. 7.2.  Poskytovatel není za žádných okolností povinen vrátit Objednateli cenu odpovídající již poskytnutým službám či jejich části před ukončením Smlouvy. Objednatel nemá za žádných okolností právo namítat účelnost či oprávněnost či jinak rozporovat řádnost poskytnutí jednotlivých služeb, byly-li poskytnuty podle harmonogramu uvedeného u takových služeb či Programů na Internetových stránkách.

 3. 7.3.  Pro účely výpočtu poměrné částky za poskytnutí služby platí, že na časovou jednotku jednotlivých služeb odvozených od času připadá vždy stejná cena a na normostranu jednotlivých služeb odvozených od počtu normostran připadá vždy stejná cena. Vychází se přitom vždy z vymezení služby či Programu na Internetových stránkách, případně v jiné formě (listinné prezentaci apod.), a to v části pojednávající o závazné náplní Programu či služeb.

 

8. INFORMACE SPOTŘEBITELŮM

 1. 8.1.  Ve vztahu k Objednateli, který je Spotřebitelem, se neuplatní taková ustanovení těchto VOP, která zákon ve vztahu ke Spotřebitelům zakazuje.

 2. 8.2.  Poskytovatel dle § 1820 OZ Objednatele informuje a Objednatel akceptací těchto VOP potvrzuje, že byl informován o následujícím:

  8.2.1.Zákazník, který je Spotřebitelem, má zákonné a zákonem limitované právo na odstoupení od Smlouvy, přičemž podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od Smlouvy jsou stanoveny v čl. 9 těchto VOP.

  8.2.2.I přes zákonné a zákonem limitované právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy má Spotřebitel povinnosti uhradit poměrnou část ceny za služby v případě odstoupení od Smlouvy, pokud plnění služeb již začalo, jak je detailněji rozvedeno v článku 7 a 9 těchto VOP.

  8.2.3.Objednatel, který je Spotřebitelem, se může se svými stížnostmi obrátit podnětem či jiným způsobem stanoveným právními předpisy za podmínek stanovených právními předpisy na Českou obchodní inspekci, případně na další orgány dohledu nebo státního dozoru. Objednatel má právo obrátit se se svou stížností též na Poskytovatele, a to bez dalších podmínek na e-mailovou adresu mam@genyprozivot.cz

 

9. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. 9.1.  Tento článek 9 VOP se uplatní pouze ve vztahu k Objednateli, který je Spotřebitelem.

 2. 9.2.  Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, jak tento den vyplývá z těchto VOP.

 3. 9.3.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Spotřebitel je pro takové odstoupení oprávněn použít vzorový formulář dostupný zde, není to však jeho povinností.

 4. 9.4.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 5. 9.5.  Není-li dále určeno jinak, pokud odstoupí Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Poskytovatel od Spotřebitele obdržel. Pokud Spotřebitel požádal Poskytovatele, aby s poskytnutím služeb bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a pokud přes tuto žádost od Smlouvy odstoupí, uhradí ve smyslu § 1834 OZ poměrnou část sjednané ceny za tu část služeb, která byla poskytnuta do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Taková poměrná část se vypočte zejména s ohledem na čl. 7.2 a 7.3 těchto VOP.

 6. 9.6.  V případě, že Spotřebitel souhlasil s úplným dokončením služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a služba již bude před odstoupením od Smlouvy zcela splněna, dle § 1837 písm. a) OZ nemá Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit.

 7. 9.7.  Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

 

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1. Objednatel, který naplňuje znaky Spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

 

11. AUTORSKÁ PRÁVA A OSOBNÍ ÚDAJE

 1. 11.1.  Objednatel bere na vědomí, že hmotné výstupy jsou dílem ve smyslu autorského zákona a podléhají jeho ochraně. Veškerá autorská práva náleží Poskytovateli. Objednatel nesmí tyto výstupy dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti a jinak sdělovat třetím osobám.

 2. 11.2.  Odesláním Objednávky dává Objednatel souhlas s pořizováním fotografií i

videozáznamu své osoby jako účastníka Programu či uživatel služby, a to pro účely dokumentace a použití v propagačních materiálech Poskytovatele včetně Internetových stránek. Tento souhlas je Objednatel oprávněn kdykoliv odvolat jakoukoliv formou, zejména ústně na místě, písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

12.2. Veškeré spory ze Smlouvy budou řešeny před místně příslušným soudem České republiky.

Ukázka ekonomické logiky.png
bottom of page